ข้าวซ้อมมือลือเลื่อง   รุ่งเรืองหัตถกรรม   พืชผักเลิศล้ำ   น้อมนำโครงการพระราชดำริ     
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลิกชีวิตเกษตรกร

“ลุงเจตน์ จิตรธรรม” เกษตรกรต้นแบบอำเภอตากใบ

 

เว็บไซด์สำนักงานเกษตร

จังหวัดนราธิวาส
เมือง
ตากใบ
ยี่งอ
บาเจาะ
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
ระแงะ
รือเสาะ
สุคิริน
ศรีสาคร
จะแนะ
เจาะไอร้อง
แว้ง

 


 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายธนู  แก้วแท้  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้ง แปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเบ้านไร่  หมู่ที่  2  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   เพื่อให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มกันผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกัน ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต...อ่านต่อ...

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายอนุสิทธิ์  ตูเละ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ ชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่  หมู่ที่  6,10  ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูมะพร้าวแบบวิธีผสมผสาน
...อ่านต่อ...

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายอนุสิทธิ์  ตูเละ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ตำบลไพรวัน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นแนวทางการจัดการโรคที่เกิดจากเชื้อราในแก้วมังกร  ให้แก่เกษตรบ้านเกาะสวาด  หมู่ที่  5  ตำบลไพรวัน 
...อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ และคณะ  ร่วมให้การต้อนรับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ ลานอเนกประสงค์สะพานคอยร้อยปี และชายทะเลเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ    ...อ่านต่อ...

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ และคณะ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  จัดกระบวนการ เรียนรู้การเพิ่มทักษะในการบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหลงท่องเที่ยววิถีเกษตร  ณ  แหล่งเรียนรู้ เกษตรผสมผสานของนางสาวปัทมาลักษณ์  ทองบุญ  หมู่ที่  5  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ..อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ และคณะ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะปอม  ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษายุวเกษตรกร ดีเด่นระดับเขต ประจำปี  2563 โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา    ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ นายสมศักดิ์  เชาว์ทอง  ที่ปรึกษายุวเกษตรกร  จำนวน  2  จุด  ...อ่านต่อ...
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรอำเภอตากใบ  ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น ฤดูการผลิตใหม่  ปี  2563  ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ไร่นาสวนผสม)   หมู่ที่  5  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  น ...อ่านต่อ...

แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอตากใบ
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล
ตำบลเจ๊ะเห
ตำบลไพรวัน
ตำบลศาลาใหม่
ตำบลพร่อน
ตำบลบางขุนทอง
ตำบลเกาะสะท้อน
ตำบลโฆษิต
ตำบลนานาค

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ พร้อมด้วย นายอนุสิทธิ์  ตูเละ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจันทร์จิรา  ยุ่งยั้ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมแปลงใหญ่ข้าวตำบลศาลาใหม่  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่  2  ตำบลศาลาใหม่  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส   ...อ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางวินา ปุย เกษตรอำเภอตากใบ มอบหมายให้ นายธนู  แก้วแท้  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ   และนายอุดมเดช  ศรีสังข์  นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมแปลงใหญ่ข้าวตำบลพร่อน  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ่ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์  หมู่ที่  3  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ..อ่านต่อ...

 
 
 
    <<<   อ่านข่าวย้อนหลัง    1   2   3    4 5 >>>  
 
  ข่าวยุวเกษตรกร
 
 
 
 
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากห้องเรียน สู่ชีวิตจริง ...อ่านต่อ...
 
   
 
   
   
การกำจัดด้วงแรดในปาล์มน้ำมันโดยการใช้ฟีโรโมน  
โรคใบร่วงชนิดใหม่ที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.?  
ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร  
ระวัง...หอยเชอรี่    
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช....แมลงหล่า  
เพกา...น่ารู้  
ส้มโอกับหนอนเจาะผล  
 
 
   
<<<   อ่านข่าวย้อนหลัง    1   2    3   4   >>>
 
   
   
 
กลุ่มกระจูดนาราบาฮาเกีย คลิก
 
กุเลาทองแม่แป้นตากใบ คลิก
 
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก คลิก
 
ข้าวหอมกระดังงา คลิก
 

 
สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ
 
 
ถนนพิทักษ์ประชากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
เสนอแนะ - ติชม : e-mail: takbai_nwt@doae.go.th
โทรศัพท์ 073-581291
 
 
 Website counter